လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ ပူးေပါင္းပါဝင္လာ

လြိဳင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ ပူးေပါင္းပါဝင္လာလြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့ ဆႏၵျပပြဲ တတိယေနျဖစ္သည့္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ လာေရာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကာင္း သိရသည္။မခိုင္ (လြိဳင္ေကာ္)(Zawgyi)လြဳိင္ေကာ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာလြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ဆႏၵျပပြဲ တတိယေနျဖစ္သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၄၀ လာေရာက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကာင္း သိရသည္။မခုိင္ (လြဳိင္ေကာ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *