. . မိန္းကေလးႏွစ္ဦးႏွင့္ေျခာက္ႏွစ္အတူေနၾကည့္ရာအဆင္ေျပသျဖင့္ ႏွစ္ဦးလုံးႏွင့္ယူေတာ့မယ့္အမ်ိဳးသား. .

မိန္းကေလးႏွစ္ဦးႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတူေနၾကည့္ရာ အဆင္ေျပသျဖင့္ ႏွစ္ဦးလုံးႏွင့္ယူေတာ့မယ့္ အမ်ိဳးသား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အ မ်ိဳးသားတစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္မိုးေအာက္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္အ တူေနၾကည့္ၿပီး အဆင္ေျပသျဖင့္ ထိုႏွစ္ဦး လုံးႏွင့္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အ သက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဂ်င္မီေဆးလ္ဗား သည္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ခ်ာခ်ာ၊ အ သက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ဆမ္းမားတို႔ႏွင့္ အတူ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔က အိမ္တြင္ အထူးလုပ္သုံးေယာက္အိပ္ကုတင္ႀကီး ထားထားသည္။ တစ္မိုးေအာက္ အတူ ေနရာတြင္ အရာရာကို သုံးဦးသား တိုင္ ပင္ၿပီးလုပ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ဆက္ဆံ ေရးသည္အျခားလူတို႔အျမင္တြင္ တစ္မ်ိဳး ထူးေနေသာ္ျငား သုံးေယာက္လုံး၏မိဘ မ်ားက ၎တို႔ကို သေဘာတူၾကသည္။

၎တို႔လည္း တတိယလူပါသည့္ အိမ္ ေထာင္ေရးကိုစိတ္ဝင္စားသည္ဟု မိဘ မ်ားက ဆိုၾကေသးသည္။

ဂ်င္မီႏွင့္ခ်ာ ခ်ာသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးက တည္းကပင္ ရည္းစားျဖစ္ၾကသည္။ ခ်ာ ခ်ာက ၎သည္ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳး လုံးကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ေၾကာင္း ၎ဘာ သာသိသည္။

သိသည့္အတိုင္းလည္း ရည္းစားျဖစ္သူ ဂ်င္မီကို ေျပာျပထားသည္။ ၎တို႔ အတူေနအၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ပင္ ၎တို႔ဘဝထဲကို တတိယလူ ဝင္လာ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သုံးဦး အ ဆင္ေျပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ထပ္ရန္ ၎တို႔က စီစဥ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Moto