ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာကားဝင္း ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ားမွ ကားဂိတ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စုစည္းမႈ

ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာကားဝင္း ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ားမွ ကားဂိတ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စုစည္းမႈ
ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာကားဝင္း ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ားမွ ကားဂိတ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စုစည္းမႈ

ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာကားဝင္း ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ားမွ ကားဂိတ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စုစည္းမႈ

ခရီးသြားခ်ိန္ လိုအပ္လာတဲ့ အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ေစဖို႔ ရန္ကုန္ ေအာင္မဂၤလာကားဝင္း ကားဂိတ္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ကားဂိတ္လိပ္စာမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သံလြင္(ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးကြင္း) 09 253 771 912/ 09425786556/ 09792615815/ 09962190600

မန္းေ႐ႊျပည္ ၀၁၆၃၆၉၈၂ ၊ ၀၁၆၃၇၁၉၂ ၊ ၀၉၂၀၁၈၉၀၂ ၊ ၀၉၇၃၂၄၂၂၈၇။ . . . ေအာင္ဆန္းကြင္း ၀၁၂၅၄၄၈၃ ၊ ၀၁၂၅၄၄၈၄ ၊ ၀၁၇၀၉၄၂၀။ . . . လားရႈိး – မန္ဆူကားဝင္း ၀၈၂၂၂၃၀၉ ၊ ၀၉၅၂၆၁၆၂၉ ၊ ၀၉၉၇၇၉၂၁၁၆၉။ . . . လားရႈိး -နန္းမေခၚ ကားဝင္း ၀၉၉၇၇၉၂၁၁၇၁။

နယူးေအာင္တံခြန္ (စက္မူ႔လမ္း သီရိစံတည္းခိုခန္းအနီး) ရန္ကုန္-09 980079938/ 09673000837၊ ျမဝတီ−09955642046၊ ေမာ္လၿမိဳင္−09678930809

မႏၲလာမင္း (ရန္ကုန္ (က) ၃၊ ပ ဝင္းေအာင္မဂ္လာအေဝးေျပး) 09 5020181/ 09 259354411/09253379954၊ ကုန္တန္ဆာဌာန 09450066418

JJ Express 0973123571/ 0973123572/ 0973123573/ 0973123574

Famous Express 09788006622/ 09788224422

ဒုဠဝတီမန္း 02-61938, 096500357, 02-66073, 09797380914

ေ႐ႊလီဦး 0973026546, 095178883, 01637651, 096501446, 082-28120, 082-52359, 09-2050104

႐ိုးမသစၥာ (ရန္ကုန္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲ၊ ငပလီ၊ ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ) ရန္ကုန္-09-8598252 , 09-448005068၊ 09-5192463။ . . . ေတာင္ကုတ္-043-60365, 09-8530339။ . . . ေက်ာက္ျဖဴ-09-73810040, 094-46484။ . . . သံတြဲ-043-65309, 09-421730310

မိုးထက္အာကာ (ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး ၊ ျပင္ဦးလြင္) ရန္ကုန္ ၀၉၄၉၅၇၁၄၁၄ ၊ ၀၉၇၃၀၄၆၃၇၈ ၊ ၀၉၄၉၃၃၁၂၉၂။ . . . . . . . မႏၲေလးကြၽဲဆည္ကန္ ၀၉၄၉၂၄၂၇၁၈၊၀၉၇၃၂၂၈၂၉၈၊ ၀၉၇၉၇၄၉၁၄၃၃

ရတနာ (ရန္ကုန္ ေမာ္လၿမိဳင္ မုဒုံ သံျဖဴဇရပ္ ေရး ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး )… ရန္ကုန္ (ေအာင္မဂ္လာ) 09 767242237၊ 09767242238၊ 09750079937။ . . . . . . . ရန္ကုန္(ဒဂုံဧရာ) 09 750079931၊ 09 767242240

ေနၾကယ္မင္း ….. (ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္ကုန္း၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္) ၀၉၉၉၆၉၇၂၈၁၉၈၊ ၀၉၉၉၆၉၇၂၈၁၉၉။ . . . . . . .

ေ႐ႊလားရႈိး ….. ရန္ကုန္ ၀၉၇၃၁၄၆၄၆၇ ၊ ၀၉၇၃၁၄၆၄၆၈ ၊ ၀၉၇၃၁၄၆၄၆၉။ . . . . . . . လားရွိ-နားမေခါ ၀၉၇၃၂၅၆၉၈၁၊ ၀၈၂၃၀၇၇၀၊ ၀၉၄၇၃၀၁၈၅၄။ . . . . . . .

ပုဂံမင္းသား (ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပုဂံေညာင္ဦး၊ ပခုကၠဴ၊ ေတာင္ႀကီး) ….. ရန္ကုန္−၀၉၇၃၂၃၈၀၅၇ ၊ ၀၉၅၁၅၈၆၅၀ ၊ ၀၉၇၉၆၆၁၄၉၄၂

Elite (ပုဂံ ၊ ပခုကၠဴ၊ မုံ႐ြာ၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ေတာင္ႀကီး) ….. ၀၉၉၇၇၈၃၈၀၀၁−၀၀၃

ျမင့္ျမန္မာ (ရန္ကုန္ ၊ ပုသိမ္) ….. ဒဂုံဧရာအေဝးေျပး(လႈိင္သာယာ) ၀၉၃၁၃၆၀၉၁၈ ၊ ၀၉၇၈၄၅၆၅၂၈၁

နန္းထိုက္ေတာ္ဝင္(ရန္ကုန္ ၊ နတ္ေမာက္ ၊ ေရနံေခ်ာင္း ၊ မေကြး ၊ မင္းဘူး ပြင့္ျဖဴ ၊ စလင္း ၊ ဆင္ျဖဴ ကြၽန္း) ….. ရန္ကုန္ ၀၉၇၃၀၂၀၇၆၇ ၊ ၀၉၇၃၁၈၇၉၆၇ ၊ ၀၉၇၈၂၉၅၈၀၃၇။ . . . မေကြး ၀၆၃၂၆၅၇၅ ၊ ၀၉၄၇၂၀၁၁၇၄ ၊ ၀၉၇၉၆၉၁၉၈၉၄။ . . . ေရနံေခ်ာင္း ၀၉၅၃၄၈၀၈၅ ၊ ၀၉၇၉၆၉၁၉၈၉၅ ၊ ၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၅။ . . . မင္းဘူး ၀၉၄၇၂၀၀၄၀၆ ၊ ၀၉၇၉၆၉၁၉၈၉၆ ၊ ၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၆။ . . . စလင္း ၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၈။

ခ်မ္းမင္း(က်ဳံမေငး၊ ဝါးခယ္မ၊ ေ႐ႊေလာင္း၊ ရန္ကုန္) ….. ၀၉၇၇၄၄၄၄၁၂၈၊ ၀၉၉၆၁၉၄၄၁၂၈၊ ၀၉၄၉၇၀၃၀၇၇

ေတာင္ျပာတန္း (ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီး၊ လားရႈိး၊ မူဆယ္) ….. ရန္ကုန္ ၀၉၄၂၀၂၀၃၀၄၀ ၊ ၀၉၃၃၄၂၇၇၀၇ ၊ ၀၉၇၉၆၅၃၇၄၁၀။ . . . . . . . ရန္ကုန္ – ေအာင္ဆန္းကြင္း ၀၉၂၅၁၀၁၈၆၇၁ ၊ ၀၉၄၂၀၂၂၂၃၂၃။ . . . . . . . ေတာင္ႀကီး ၀၈၁၂၀၂၀၅၈ ၊ ၀၈၁၂၁၂၃၁၆ ၊ ၀၈၁၂၁၂၂၈၅၆ … ေတာင္ႀကီး – ေအးသာယာကားဝင္း ၀၉၂၆၀၄၇၉၃၇၂။ . . . . . . .

လားရႈိး – နားမေခၚ ၀၉၃၁၃၆၄၀၄၈ ၊ ၀၈၂၂၈၁၃၂။ . . . . . . . မူဆယ္ ၀၉၄၂၈၁၈၃၇၇၇ ၊ ၀၉၄၅၈၀၄၀၄၁၂ ၊ ၀၉၂၅၄၁၀၂၄၉၁။ . . . . . . . သိန္းသန္းခ်ီကားဝင္း ၀၆၉၂၂၂၂၂၃၆ ၊ ၀၆၉၂၁၅၇၅၈၉၈၁၈၄၀

သစၥာဦး (ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီး၊ မုံ႐ြာ၊ ေရဦး၊ တန႔္ဆည္) ….. ရန္ကုန္၀၉၇၃၂၅၂၉၈၄၊ ၀၉၇၃၂၅၂၉၈၅၊ ၀၉၄၂၀၀၃၂၂၁၂။ . . . . . . . ေတာင္ႀကီး ၀၉၄၂၈၃၁၄၆၁၂၊ ၀၉၄၉၂၂၄၈၀၆၊ ၀၉၇၃၂၅၂၉၈၆။ . . . . . . . မုံ႐ြာ ၀၉၄၅၀၅၄၅၇၁၁၊ ၀၉၇၇၇၅၁၀၉၁၁။ . . . . . . . ေရဦး ၀၉၄၅၀၅၄၅၇၂၂၊၀၉၇၇၇၅၁၀၉၂၂။ . . . . . . . တန႔္ဆည္ ၀၉၄၅၀၅၄၅၇၃၃၊ ၀၉၇၇၇၅၁၀၉၃၃

ေဝၿဖိဳးေအာင္ (ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီး၊ မေကြး၊ ျမင္းၿခံ၊ ပခုကၠဴ(ကမၼ)ေခ်ာက္၊ တေညာင္) ….. ရန္ကုန္ ၀၉၇၃၁၈၁၆၄၇ ၊ ၀၉၄၃၂၀၂၆၆၇။ . . . . . . . မေကြး ၀၆၃၂၆၂၁၅ ၊ ၀၉၈၆၃၇၀၄၈ ၊ ၀၉၄၀၁၅၈၂၃၇၁။ . . . . . . . ပခုကၠဴ ၀၆၂၂၃၇၂၆ ၊ ၀၉၃၃၇၈၆၀၇၉။ . . . . . . .

ကမၼ ၀၉၄၀၁၅၁၁၉၁၄။ . . . . . . . ေတာင္ႀကီး ၀၈၁၂၀၂၀၈၉၊ ၀၉၇၃၁၉၂၄၇၆ ၊ ၀၉၃၁၄၆၈၉၈၅။ . . . . . . . ေခ်ာက္ ၀၉၂၃၀၁၂၇၇ ၊ ၀၆၁၂၁၆၇၃ တေညာင္ ၀၉၄၀၁၅၆၁၉၂၇ ၊ ၀၉၂၅၂၁၈၄၉၆၈။ . . . . . . . ဆိပ္ျဖဴ
၀၉၃၃၀၈၄၉၄၄ ၊ ၀၉၂၅၉၄၄၅၁၈၆

အာကာမိုးျမင့္ ….. ၀၉၄၂၅၃၀၅၉၉၃၊ ၀၉၇၉၉၆၅၇၀၉၂

ေအာင္တံခြန္ ….. ရန္ကုန္ ၀၉၇၃၁၃၀၇၇၀။ . . . . . . . ဖဒို ၀၉၄၉၄၄၆၂၅၀။ . . . . . . . ေက်ာက္ႀကီး ၀၉၄၂၈၁၈၁၆၇၈

ရန္ႀကီးေအာင္ (ရန္ကုန္၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ေတာင္ႀကီး၊ မႏၲေလး) ….. 0973013761, 0973242560

စည္းစိမ္စံ (မႏၲေလး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း၊ ႐ြာတန္း) ….. 09254153868, 0979776360, 0933456954

ေ႐ႊစကား (တမူး၊ ကေလး၊ မုံ႐ြာ၊ မႏၲေလး) ….. 09258990433, 09789285030

ဗန္းေမာ္မန္း (မႏၲေလး၊ ငါးအိုး၊ ေ႐ႊဂူ၊ ဗန္းေမာ္၊ မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ တနိင္း) ….. ၀၂ ၂၄၄၁၃၊ ၀၉၄၃၁၈၂၉၅၆၊ ၀၉၂၅၈၀၃၈၈၂၂

GA မင္းလက္ဝါး (ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ မင္းဘူး၊ စကု၊ လယ္ကိုင္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ေရွာက္ေတာ၊ စလင္း၊ ဆင္ျဖဴကြၽန္း) ….. ေအာင္မဂၤလာကားဝင္း 09972972900, 09-43081660။ . . . . . . .

ဂ်ိဳကာဂိတ္ ….. ရန္ကုန္ 09-8583473, 09-250117722, 09797117722။ . . . . . . . ငါးသိုင္းေခ်ာင္း 04660544, 09455644299။ . . . . . . .

ကခ်င္မႏၲလာ (မႏၲေလး၊ ေ႐ႊဘို၊ မိုးညင္း၊ ဟိုပင္၊ အင္းေတာ္ ေဝွ႔ခါ၊ လုံးခင္း၊ ဆိပ္မူ၊ ဖားကန႔္၊ မုံ႐ြာ၊ ဖားကန႔္၊ ဆယ္ဇင္း၊ တနိင္း) … မႏၲေလး 02-23919, 09265690003, 09265690004, 09-265690005,09-440694447, 09440694448။ . . . . . . . မုံ႐ြာ 09797448814, 09266708277, 092130775

ပန္းခ်ယ္ရီ (မႏၲေလး၊ လားရႈိး၊ မူဆယ္၊ မိုးကုတ္၊ ေတာင္ႀကီး) ….. မႏၲေလး 02-61998, 09-47300180, 09-259935414။ . . . . . . .

မိဘဂုဏ္ ….. ရန္ကုန္ 09-8730757, 01-637074

နဂါးညီးေနာင္ (ရပ္ေစာက္၊ ေတာင္ႀကီး မႏၲေလး၊ မိထၳီလာ၊ ေနျပည္ေတာ္) ….. 09-36284891, 09-782546811

ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ ….. 09-401665676, 09-8601651

ၿပဳံးပန္းတစ္ရာ (ရန္ကုန္၊ က်ဳံေပ်ာ္၊ ေတာင္ႀကီး) ….. 09-49265238, 01704979

အကယ္ဒမီ (ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး) ….. 0949265238, 09-33063001,09-33058286, 09-33058286

အလင္းေရာင္မိုး(ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီ) ….. 09-421115517, 09224303861

အေဆြေတာ္ (ရန္ကုန္၊ ဘားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီ) ….. 01704951, 0973225369

အရိဒၵမာ (ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပုဂံေညာင္ဦး၊ ပခုကၠဴ၊၊ ကံမ) ….. 09-420182767, 09-420182768

အာကာမင္း (ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒုံ၊ သံျဖဴဇရပ္) ….. 0943036195, 09-43183797

အာကာသ (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မုံ႐ြာ၊ ေရဦး၊ မေကြး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ဘားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္) ….. 09-789444146, 0973000096

အားသစ္ (ရန္ကုန္၊ မအူပင္၊ က်ိဳက္လတ္၊ ေရလဲ၊ ေက်ာက္ပိ) ….. 09450000584, 09795409298

Asia Express (ရန္ကုန္၊ ျပည္၊ ေအာင္လံ၊ ေတာင္တြင္းႀကီး) ….. 09420091978, 0943143640

ATW (ရန္ကုန္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္) ….. 09254579922, 0931112632

ေအာင္ခ်မ္းသာ (ရန္ကုန္၊ ေ႐ႊေလာင္း၊ ကြၽန္းကုန္း၊ ဝါးခယ္မ၊ က်ဳံမေငး၊ ရန္ကုန္၊ က်ိဳက္ပိ၊ ေမာ္ကြၽန္း) 01226291, 09785067305, 0973036973, 09785067305 …

ေအာင္ထူးစံ (ရန္ကုန္၊ ဘားအံ၊ ျမဝတီ) 09250235203, 09776210599

ေအာင္ကမာၻ (ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ မင္းဘူး၊ မႏၲေလး) 0943198116, 01701822

Unicode

ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာကားဝင်း နှင့် အခြားမြို့များမှ ကားဂိတ် ဖုန်းနံပါတ်များ စုစည်းမှု

ခရီးသွားချိန် လိုအပ်လာတဲ့ အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေဖို့ ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာကားဝင်း ကားဂိတ် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ကားဂိတ်လိပ်စာများကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

သံလွင်(အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်း) 09 253 771 912/ 09425786556/ 09792615815/ 09962190600

မန်းရွှေပြည် ၀၁၆၃၆၉၈၂ ၊ ၀၁၆၃၇၁၉၂ ၊ ၀၉၂၀၁၈၉၀၂ ၊ ၀၉၇၃၂၄၂၂၈၇။ . . . အောင်ဆန်းကွင်း ၀၁၂၅၄၄၈၃ ၊ ၀၁၂၅၄၄၈၄ ၊ ၀၁၇၀၉၄၂၀။ . . . လားရှိုး – မန်ဆူကားဝင်း ၀၈၂၂၂၃၀၉ ၊ ၀၉၅၂၆၁၆၂၉ ၊ ၀၉၉၇၇၉၂၁၁၆၉။ . . . လားရှိုး -နန်းမခေါ် ကားဝင်း ၀၉၉၇၇၉၂၁၁၇၁။

နယူးအောင်တံခွန် (စက်မူ့လမ်း သီရိစံတည်းခိုခန်းအနီး) ရန်ကုန်-09 980079938/ 09673000837၊ မြဝတီ−09955642046၊ မော်လမြိုင်−09678930809

မန္တလာမင်း (ရန်ကုန် (က) ၃၊ ပ ဝင်းအောင်မဂ်လာအဝေးပြေး) 09 5020181/ 09 259354411/09253379954၊ ကုန်တန်ဆာဌာန 09450066418

JJ Express 0973123571/ 0973123572/ 0973123573/ 0973123574

Famous Express 09788006622/ 09788224422

ဒုဠဝတီမန်း 02-61938, 096500357, 02-66073, 09797380914

ရွှေလီဦး 0973026546, 095178883, 01637651, 096501446, 082-28120, 082-52359, 09-2050104

ရိုးမသစ္စာ (ရန်ကုန်၊ တောင်ကုတ်၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ငပလီ၊ ရန်ကုန်၊ စစ်တွေ) ရန်ကုန်-09-8598252 , 09-448005068၊ 09-5192463။ . . . တောင်ကုတ်-043-60365, 09-8530339။ . . . ကျောက်ဖြူ-09-73810040, 094-46484။ . . . သံတွဲ-043-65309, 09-421730310

မိုးထက်အာကာ (ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ၊ ပြင်ဦးလွင်) ရန်ကုန် ၀၉၄၉၅၇၁၄၁၄ ၊ ၀၉၇၃၀၄၆၃၇၈ ၊ ၀၉၄၉၃၃၁၂၉၂။ . . . . . . . မန္တလေးကျွဲဆည်ကန် ၀၉၄၉၂၄၂၇၁၈၊၀၉၇၃၂၂၈၂၉၈၊ ၀၉၇၉၇၄၉၁၄၃၃

ရတနာ (ရန်ကုန် မော်လမြိုင် မုဒုံ သံဖြူဇရပ် ရေး ကြာအင်းဆိပ်ကြီး )… ရန်ကုန် (အောင်မဂ်လာ) 09 767242237၊ 09767242238၊ 09750079937။ . . . . . . . ရန်ကုန်(ဒဂုံဧရာ) 09 750079931၊ 09 767242240

နေကြယ်မင်း ….. (ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်း၊ ရမည်းသင်း၊ ပျော်ဘွယ်) ၀၉၉၉၆၉၇၂၈၁၉၈၊ ၀၉၉၉၆၉၇၂၈၁၉၉။ . . . . . . .

ရွှေလားရှိုး ….. ရန်ကုန် ၀၉၇၃၁၄၆၄၆၇ ၊ ၀၉၇၃၁၄၆၄၆၈ ၊ ၀၉၇၃၁၄၆၄၆၉။ . . . . . . . လားရှိ-နားမခေါ ၀၉၇၃၂၅၆၉၈၁၊ ၀၈၂၃၀၇၇၀၊ ၀၉၄၇၃၀၁၈၅၄။ . . . . . . .

ပုဂံမင်းသား (ရန်ကုန်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ပုဂံညောင်ဦး၊ ပခုက္ကူ၊ တောင်ကြီး) ….. ရန်ကုန်−၀၉၇၃၂၃၈၀၅၇ ၊ ၀၉၅၁၅၈၆၅၀ ၊ ၀၉၇၉၆၆၁၄၉၄၂

Elite (ပုဂံ ၊ ပခုက္ကူ၊ မုံရွာ၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ နေပြည်တော်၊တောင်ကြီး) ….. ၀၉၉၇၇၈၃၈၀၀၁−၀၀၃

မြင့်မြန်မာ (ရန်ကုန် ၊ ပုသိမ်) ….. ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး(လှိုင်သာယာ) ၀၉၃၁၃၆၀၉၁၈ ၊ ၀၉၇၈၄၅၆၅၂၈၁

နန်းထိုက်တော်ဝင်(ရန်ကုန် ၊ နတ်မောက် ၊ ရေနံချောင်း ၊ မကွေး ၊ မင်းဘူး ပွင့်ဖြူ ၊ စလင်း ၊ ဆင်ဖြူ ကျွန်း) ….. ရန်ကုန် ၀၉၇၃၀၂၀၇၆၇ ၊ ၀၉၇၃၁၈၇၉၆၇ ၊ ၀၉၇၈၂၉၅၈၀၃၇။ . . . မကွေး ၀၆၃၂၆၅၇၅ ၊ ၀၉၄၇၂၀၁၁၇၄ ၊ ၀၉၇၉၆၉၁၉၈၉၄။ . . . ရေနံချောင်း ၀၉၅၃၄၈၀၈၅ ၊ ၀၉၇၉၆၉၁၉၈၉၅ ၊ ၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၅။ . . . မင်းဘူး ၀၉၄၇၂၀၀၄၀၆ ၊ ၀၉၇၉၆၉၁၉၈၉၆ ၊ ၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၆။ . . . စလင်း ၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၈။

ချမ်းမင်း(ကျုံမငေး၊ ဝါးခယ်မ၊ ရွှေလောင်း၊ ရန်ကုန်) ….. ၀၉၇၇၄၄၄၄၁၂၈၊ ၀၉၉၆၁၉၄၄၁၂၈၊ ၀၉၄၉၇၀၃၀၇၇

တောင်ပြာတန်း (ရန်ကုန်၊ တောင်ကြီး၊ လားရှိုး၊ မူဆယ်) ….. ရန်ကုန် ၀၉၄၂၀၂၀၃၀၄၀ ၊ ၀၉၃၃၄၂၇၇၀၇ ၊ ၀၉၇၉၆၅၃၇၄၁၀။ . . . . . . . ရန်ကုန် – အောင်ဆန်းကွင်း ၀၉၂၅၁၀၁၈၆၇၁ ၊ ၀၉၄၂၀၂၂၂၃၂၃။ . . . . . . . တောင်ကြီး ၀၈၁၂၀၂၀၅၈ ၊ ၀၈၁၂၁၂၃၁၆ ၊ ၀၈၁၂၁၂၂၈၅၆ … တောင်ကြီး – အေးသာယာကားဝင်း ၀၉၂၆၀၄၇၉၃၇၂။ . . . . . . .

လားရှိုး – နားမခေါ် ၀၉၃၁၃၆၄၀၄၈ ၊ ၀၈၂၂၈၁၃၂။ . . . . . . . မူဆယ် ၀၉၄၂၈၁၈၃၇၇၇ ၊ ၀၉၄၅၈၀၄၀၄၁၂ ၊ ၀၉၂၅၄၁၀၂၄၉၁။ . . . . . . . သိန်းသန်းချီကားဝင်း ၀၆၉၂၂၂၂၂၃၆ ၊ ၀၆၉၂၁၅၇၅၈၉၈၁၈၄၀

သစ္စာဦး (ရန်ကုန်၊ တောင်ကြီး၊ မုံရွာ၊ ရေဦး၊ တန့်ဆည်) ….. ရန်ကုန်၀၉၇၃၂၅၂၉၈၄၊ ၀၉၇၃၂၅၂၉၈၅၊ ၀၉၄၂၀၀၃၂၂၁၂။ . . . . . . . တောင်ကြီး ၀၉၄၂၈၃၁၄၆၁၂၊ ၀၉၄၉၂၂၄၈၀၆၊ ၀၉၇၃၂၅၂၉၈၆။ . . . . . . . မုံရွာ ၀၉၄၅၀၅၄၅၇၁၁၊ ၀၉၇၇၇၅၁၀၉၁၁။ . . . . . . . ရေဦး ၀၉၄၅၀၅၄၅၇၂၂၊၀၉၇၇၇၅၁၀၉၂၂။ . . . . . . . တန့်ဆည် ၀၉၄၅၀၅၄၅၇၃၃၊ ၀၉၇၇၇၅၁၀၉၃၃

ဝေဖြိုးအောင် (ရန်ကုန်၊ တောင်ကြီး၊ မကွေး၊ မြင်းခြံ၊ ပခုက္ကူ(ကမ္မ)ချောက်၊ တညောင်) ….. ရန်ကုန် ၀၉၇၃၁၈၁၆၄၇ ၊ ၀၉၄၃၂၀၂၆၆၇။ . . . . . . . မကွေး ၀၆၃၂၆၂၁၅ ၊ ၀၉၈၆၃၇၀၄၈ ၊ ၀၉၄၀၁၅၈၂၃၇၁။ . . . . . . . ပခုက္ကူ ၀၆၂၂၃၇၂၆ ၊ ၀၉၃၃၇၈၆၀၇၉။ . . . . . . .

ကမ္မ ၀၉၄၀၁၅၁၁၉၁၄။ . . . . . . . တောင်ကြီး ၀၈၁၂၀၂၀၈၉၊ ၀၉၇၃၁၉၂၄၇၆ ၊ ၀၉၃၁၄၆၈၉၈၅။ . . . . . . . ချောက် ၀၉၂၃၀၁၂၇၇ ၊ ၀၆၁၂၁၆၇၃ တညောင် ၀၉၄၀၁၅၆၁၉၂၇ ၊ ၀၉၂၅၂၁၈၄၉၆၈။ . . . . . . . ဆိပ်ဖြူ
၀၉၃၃၀၈၄၉၄၄ ၊ ၀၉၂၅၉၄၄၅၁၈၆

အာကာမိုးမြင့် ….. ၀၉၄၂၅၃၀၅၉၉၃၊ ၀၉၇၉၉၆၅၇၀၉၂

အောင်တံခွန် ….. ရန်ကုန် ၀၉၇၃၁၃၀၇၇၀။ . . . . . . . ဖဒို ၀၉၄၉၄၄၆၂၅၀။ . . . . . . . ကျောက်ကြီး ၀၉၄၂၈၁၈၁၆၇၈

ရန်ကြီးအောင် (ရန်ကုန်၊ ညောင်ရွှေ၊ တောင်ကြီး၊ မန္တလေး) ….. 0973013761, 0973242560

စည်းစိမ်စံ (မန္တလေး၊ ပျော်ဘွယ်၊ ရမည်းသင်း၊ ရွာတန်း) ….. 09254153868, 0979776360, 0933456954

ရွှေစကား (တမူး၊ ကလေး၊ မုံရွာ၊ မန္တလေး) ….. 09258990433, 09789285030

ဗန်းမော်မန်း (မန္တလေး၊ ငါးအိုး၊ ရွှေဂူ၊ ဗန်းမော်၊ မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား၊ တနိင်း) ….. ၀၂ ၂၄၄၁၃၊ ၀၉၄၃၁၈၂၉၅၆၊ ၀၉၂၅၈၀၃၈၈၂၂

GA မင်းလက်ဝါး (ရန်ကုန်၊ မကွေး၊ မင်းဘူး၊ စကု၊ လယ်ကိုင်း၊ ပွင့်ဖြူ၊ ရှောက်တော၊ စလင်း၊ ဆင်ဖြူကျွန်း) ….. အောင်မင်္ဂလာကားဝင်း 09972972900, 09-43081660။ . . . . . . .

ဂျိုကာဂိတ် ….. ရန်ကုန် 09-8583473, 09-250117722, 09797117722။ . . . . . . . ငါးသိုင်းချောင်း 04660544, 09455644299။ . . . . . . .

ကချင်မန္တလာ (မန္တလေး၊ ရွှေဘို၊ မိုးညင်း၊ ဟိုပင်၊ အင်းတော် ဝှေ့ခါ၊ လုံးခင်း၊ ဆိပ်မူ၊ ဖားကန့်၊ မုံရွာ၊ ဖားကန့်၊ ဆယ်ဇင်း၊ တနိင်း) … မန္တလေး 02-23919, 09265690003, 09265690004, 09-265690005,09-440694447, 09440694448။ . . . . . . . မုံရွာ 09797448814, 09266708277, 092130775

ပန်းချယ်ရီ (မန္တလေး၊ လားရှိုး၊ မူဆယ်၊ မိုးကုတ်၊ တောင်ကြီး) ….. မန္တလေး 02-61998, 09-47300180, 09-259935414။ . . . . . . .

မိဘဂုဏ် ….. ရန်ကုန် 09-8730757, 01-637074

နဂါးညီးနောင် (ရပ်စောက်၊ တောင်ကြီး မန္တလေး၊ မိထ္ထီလာ၊ နေပြည်တော်) ….. 09-36284891, 09-782546811

ပြည့်ဖြိုးအောင် ….. 09-401665676, 09-8601651

ပြုံးပန်းတစ်ရာ (ရန်ကုန်၊ ကျုံပျော်၊ တောင်ကြီး) ….. 09-49265238, 01704979

အကယ်ဒမီ (ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး) ….. 0949265238, 09-33063001,09-33058286, 09-33058286

အလင်းရောင်မိုး(ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ ကော့ကရိတ်၊ မြဝတီ) ….. 09-421115517, 09224303861

အဆွေတော် (ရန်ကုန်၊ ဘားအံ၊ ကော့ကရိတ်၊ မြဝတီ) ….. 01704951, 0973225369

အရိဒ္ဒမာ (ရန်ကုန်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ပုဂံညောင်ဦး၊ ပခုက္ကူ၊၊ ကံမ) ….. 09-420182767, 09-420182768

အာကာမင်း (ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်) ….. 0943036195, 09-43183797

အာကာသ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မုံရွာ၊ ရေဦး၊ မကွေး၊ ရေနံချောင်း၊ ဘားအံ၊ မော်လမြိုင်) ….. 09-789444146, 0973000096

အားသစ် (ရန်ကုန်၊ မအူပင်၊ ကျိုက်လတ်၊ ရေလဲ၊ ကျောက်ပိ) ….. 09450000584, 09795409298

Asia Express (ရန်ကုန်၊ ပြည်၊ အောင်လံ၊ တောင်တွင်းကြီး) ….. 09420091978, 0943143640

ATW (ရန်ကုန်၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်) ….. 09254579922, 0931112632

အောင်ချမ်းသာ (ရန်ကုန်၊ ရွှေလောင်း၊ ကျွန်းကုန်း၊ ဝါးခယ်မ၊ ကျုံမငေး၊ ရန်ကုန်၊ ကျိုက်ပိ၊ မော်ကျွန်း) 01226291, 09785067305, 0973036973, 09785067305 …

အောင်ထူးစံ (ရန်ကုန်၊ ဘားအံ၊ မြဝတီ) 09250235203, 09776210599

အောင်ကမ္ဘာ (ရန်ကုန်၊ မကွေး၊ မင်းဘူး၊ မန္တလေး) 0943198116, 01701822

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*