၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္( က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀) ကံထူးရွင္ႀကီး

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္( က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀) ကံထူးရွင္ႀကီး

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

“မဟာေအာင္ကုေဋဟိန္း ထီဆိုင္ႀကီးမွ”

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆုႀကီးကံထူးရွင္

ကုိေက်ာ္စြာ
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေၿမာင္း
ဗဟုိလမ္း။

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=630077094292477&id=315250272441829